Thông số

Xin hãy đọc thông tin dưới đây về chính sách thực thi lệnh và đòn bẩy trên các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi. Xin hãy lưu ý rằng, tất cả các khách hàng của FxPro Financial Services Limited, đòn bẩy mặc định được cung cấp trong quá trình mở tài khoản sẽ là 1:50. Đòn bẩy tối đa được cung cấp cho các khách hàng sẽ phụ thuộc vào mức độ kinh nghiệm của họ trong giao dịch CFDs. Và điều này sẽ được đánh giá trong quá trình đăng ký tài khoản.

Để tính toán tỉ lệ kỹ quỹ, hãy lưu ý rằng mức đòn bảy thấp nhất khi so sánh giữa đòn bảy tài khoản và đòn bảy sản phẩm sẽ được áp dụng.

Ngoại hối

FxPro sử dụng một mô hình đòn bẩy năng động, tự động điều chỉnh theo vị trí giao dịch của khách hàng. Khi khối lượng, mỗi dụng cụ, của khách hàng tăng lên, theo đó đòn bẩy tối đa được cung cấp giảm; theo bảng dưới đây. Cơ cấu đòn bẩy được áp dụng cho giao dịch ngoại hối trên MT4, MT5, cTrader và FxPro Markets .

Điều này được thực hiện cho mỗi giao dịch cặp tiền khác nhau, do đó nếu khách hàng có vị trí mở trên nhiều cặp khác nhau , tỷ lệ đòn bẩy sẽ được tính riêng trên mỗi biểu tượng ngoại hối. Ví dụ, nếu một nhà giao dịch có 300 lot Mua vào USDJPY, và sau đó bắt đầu giao dịch EURUSD, độ biên yêu cầu cho EURUSD, sẽ không bị ảnh hưởng đến các vị trí USDJPY hiện có.

Tổng của các vị trí được tính toán theo cách sau: Hãy xem xét một nhà giao dịch, có 300 lot mua vào và 200 lot bán ra , để tính độ biên yêu cầu, nó có thể sẽ lấy bên có khối lượng lớn nhất (tổng số). Trong ví dụ này, bên có khối lượng lớn nhất là 300 lot, và như vậy, 300 sẽ có giá trị sử dụng trong tính toán độ biên yêu cầu. Ngoài ra, một thương nhân với sáu (6) vị trí của 50 lot mua (hoặc bán), và một thương nhân của một vị trí duy nhất của 300 lot mua (hoặc bán), sẽ có cùng độ biên yêu cầu như nhau; dành cho những tài khoản thiết lập tỷ lệ đòn bẩy giống hệt nhau.

Số lot mở Đòn Bẩy Tối Đa
0-100 Max 1:500
100-200 Max 1:200
200-300 Max 1:100
300-500 Max 1:50
500+ Max 1:33
 

Xin lưu ý, rằng nếu tỷ lệ đòn bẩy ít hơn so với bảng giá trị cung cấp, thì sau đó tỷ lệ đòn bẩy sẽ được xem xét thay thế.

Ví dụ 1:
Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:50

Xem xét một tài khoản USD với MUA (hoặc BÁN)200 lot USDJPY
Với ví dụ này, đòn bẩy tài khoản ít hơn giá trị liên quan của sản phẩn trong Bảng Kiểm soát đòn bẩy, do đó yêu cầu ký quỹ sẽ như sau:

Đòn Bẩy Tối Đa Áp dụng đòn bẩy Ký quỹ
0-100 1:500 1:50 100 (Lô ) * 100,000 / 50 (đòn bẩy) = 200,000 USD
100-200 1:200 1:50 100 (Lô ) * 100,000 / 50 (đòn bẩy) = 200,000 USD
200-300 1:100 1:50
      Tổng yêu cầu Margin: 400,000 USD

Đòn bẩy sử dụng là: 1:50


Ví dụ 2:
Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:100

Xem xét một tài khoản GBP với MUA (hoặc BÁN)250 lot GBPUSD
Với ví dụ này, đòn bẩy tài khoản ít hơn giá trị liên quan của sản phẩn trong Bảng Kiểm soát đòn bẩy, do đó yêu cầu ký quỹ sẽ như sau

Đòn Bẩy Tối Đa Áp dụng đòn bẩy Ký quỹ
0-100 1:500 1:100 100 (Lô ) * 100,000 / 100 (đòn bẩy) = 100,000 GBP
100-200 1:200 1:100 100 (Lô ) * 100,000 / 100 (đòn bẩy) = 100,000 GBP
200-300 1:100 1:100 50 (Lô ) * 100,000 / 100 (đòn bẩy) = 50,000 GBP
      Tổng yêu cầu Margin: 250,000 GBP

Đòn bẩy sử dụng là: 1:100


Ví dụ 3:
Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:500

Xem xét một tài khoản EUR với MUA (hoặc BÁN)300 lot EURUSD
Trong ví dụ này, đòn bẩy tài khoản lớn hơn các giá trị tương ứng của biểu tượng trong bảng Leveraged Monitor, do đó, yêu cầu ký quỹ sẽ như sau

Đòn Bẩy Tối Đa Áp dụng đòn bẩy Ký quỹ
0-100 1:500 1:500 100 (Lô ) * 100,000 / 500 (đòn bẩy) = 20,000 EUR
100-200 1:200 1:200 100 (Lô ) * 100,000 / 200 (đòn bẩy) = 50,000 EUR
200-300 1:100 1:100 100 (Lô ) * 100,000 / 100 (đòn bẩy) = 100,000 EUR
      Tổng yêu cầu Margin: 170,000 EUR

Đòn bẩy sử dụng là: 1:176.47


Yêu cầu Margin của kim loại quý

Như trong kinh doanh ngoại hối, FxPro sử dụng mô hình đòn bẩy linh hoạt cho giao dịch với Kim loại và hàng hoá, nó sẽ tự động thích ứng với vị trí giao dịch của khách hàng. Khối lượng giao dịch cho mỗi loại hàng hoá của khách hàng được tăng lên, mức đòn bẩy cung cấp sẽ theo đó mà giảm xuống như bảng chi tiết dưới đây.

Một lần nữa, điều này được thực hiện mỗi giao dịch, vì vậy nếu một khách hàng có vị trí mở trên nhiều loại hàng hoá, đòn bẩy sẽ được tính riêng trên mỗi giao dịch. Ví dụ, nếu một khách hàng có một vị trí ở Silver và sau đó bắt đầu giao dịch Vàng, thì yêu cầu margin cho vàng sẽ không bị ảnh hưởng bởi các vị trí Bạc hiện có.

Biểu tượng Số lot mở Yêu Cầu Độ Biên Đòn Bẩy Tối Đa
GOLD, GOLDEURO, SILVER, SILVEREURO 0-50 0.50% 1:200
>50 1% 1:100
GOLDoz 0-5,000 0.5% 1:200
>5,000 1% 1:100
GOLDgr 0-155,500 0.5% 1:200
>155,500 1% 1:100
PLATINUM all 2% 1:50
Ví Dụ 1 Kim Loại

Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:50
Xem xét một tài khoản USD với MUA (hoặc BÁN) 10 lot Vàng tại giá 1,250 USD
Với ví dụ này, đòn bẩy tài khoản ít hơn giá trị liên quan của sản phẩn trong Bảng Kiểm soát đòn bẩy, do đó yêu cầu ký quỹ sẽ như sau:

Yêu cầu ký quỹ Áp dụng Yêu cầu Margin Ký quỹ Ký quỹ USD
10 0.50% 2% 2% (yêu cầu độ biên) * 100 (oz) * 10 (Lô ) * 1,250 (giá vàng giao ngay) $25,000.00
      Tổng yêu cầu Margin = $25,000.00

Đòn bẩy sử dụng là: 1:50


Ví Dụ 2 Kim Loại

Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:100
Xem xét một tài khoản USD với MUA (hoặc BÁN) 100 lot Vàng tại giá 1,250 USD
Với ví dụ này, đòn bẩy tài khoản ít hơn giá trị liên quan của sản phẩn trong Bảng Kiểm soát đòn bẩy, do đó yêu cầu ký quỹ sẽ như sau:

Yêu cầu ký quỹ Áp dụng Yêu cầu Margin Ký quỹ Ký quỹ USD
50 0.50% 1% 1% (yêu cầu độ biên) * 100 (oz) * 50 (Lô ) * 1,250 (giá vàng giao ngay) $62,500.00
50 1.00% 1% 1% (yêu cầu độ biên) * 100 (oz) * 50 (Lô ) * 1,250 (giá vàng giao ngay) $62,500.00
      Tổng yêu cầu Margin = $125,000

Đòn bẩy sử dụng là: 1:100


Ví Dụ 3 Kim Loại

Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:500
Xem xét một tài khoản USD với MUA (hoặc BÁN) 150 lot Vàng tại giá 1,250 USD
Trong ví dụ này, đòn bẩy tài khoản lớn hơn các giá trị tương ứng của biểu tượng trong bảng Leveraged Monitor, do đó, yêu cầu ký quỹ sẽ như sau:

Yêu cầu ký quỹ Áp dụng Yêu cầu Margin Ký quỹ Ký quỹ USD
50 0.50% 0.50% 0.50% (yêu cầu độ biên) * 100 (oz) * 50 (Lô ) * 1,250 (giá vàng giao ngay) $31,250.00
100 1.00% 1.00% 1.00% (yêu cầu độ biên) * 100 (oz) * 100 (Lô ) * 1,250 (giá vàng giao ngay) $125,000.00
      Tổng yêu cầu Margin = $156,250.00

Đòn bẩy sử dụng là: 1:120


Yêu cầu Độ biên cho Hợp đồng tương lai

Như trong kinh doanh ngoại hối, FxPro sử dụng mô hình đòn bẩy linh hoạt cho giao dịch với Kim loại và hàng hoá, nó sẽ tự động thích ứng với vị trí giao dịch của khách hàng. Khối lượng giao dịch cho mỗi loại hàng hoá của khách hàng được tăng lên, mức đòn bẩy cung cấp sẽ theo đó mà giảm xuống như bảng chi tiết dưới đây.

Số lot mở Yêu Cầu Độ Biên Đòn Bẩy Tối Đa
0-50 2% 1:50
50-100 4% 1:25
100-150 10% 1:10
150-300 16% 1:6.25
>300 20% 1:5
Ví dụ 1 hàng hóa

Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:50
Xem xét một tài khoản USD với MUA (hoặc BÁN)10 lot Dow Jones Future tại 20,000
Trong ví dụ này, đòn bẩy tài khoản bằng các giá trị có liên quan của các biểu tượng trong bảng Leveraged Monitor, do đó, yêu cầu ký quỹ sẽ như sau

Yêu cầu ký quỹ Áp dụng Yêu cầu Margin Ký quỹ Ký quỹ USD
10 2% 2% 10(Lô ) *5($) *20,000 (Giá Mở cửa) * 2%(yêu cầu độ biên) $20,000.00
      Tổng yêu cầu Margin = $20,000.00

Đòn bẩy sử dụng là: 1:50


Ví dụ 2 hàng hóa

Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:100
Xem xét một tài khoản EUR với MUA (hoặc BÁN)100 lot DAX Future tại 12,000
Trong ví dụ này, đòn bẩy tài khoản lớn hơn các giá trị liên quan của các biểu tượng trong bảng Theo dõi đòn bẩy, do đó, yêu cầu ký quỹ sẽ như sau:

Yêu cầu ký quỹ Áp dụng Yêu cầu Margin Ký quỹ Ký quỹ USD
50 2% 2% 50(Lô ) *25(EUR) *12,000 (Giá Mở cửa) * 2%(yêu cầu độ biên) 300,000 EUR
50 4% 4% 50(Lô ) *25(EUR) *12,000 (Giá Mở cửa) * 4%(yêu cầu độ biên) 600,000 EUR
      Tổng yêu cầu Margin = 900,000 EUR

Đòn bẩy sử dụng là: 1:33.33


Ví dụ 3 hàng hóa

Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:500
Xem xét một tài khoản USD với MUA (hoặc BÁN)150 lot Nikkei225 Future tại 18,500
Trong ví dụ này, đòn bẩy tài khoản lớn hơn các giá trị liên quan của các biểu tượng trong bảng Theo dõi đòn bẩy, do đó, yêu cầu ký quỹ sẽ như sau:

Yêu cầu ký quỹ Áp dụng Yêu cầu Margin Ký quỹ Ký quỹ USD
50 2% 2% 50(Lô ) *5($) *18,500 (Giá Mở cửa) * 2%(yêu cầu độ biên) $92,500
50 4% 4% 50(Lô ) *5($) *18,500 (Giá Mở cửa) * 4%(yêu cầu độ biên) $185,000
50 10% 10% 50(Lô ) *5($) *18,500 (Giá Mở cửa) * 10%(yêu cầu độ biên) $462,500
      Tổng yêu cầu Margin = $740,000

Đòn bẩy sử dụng là: 1:18.75


Yêu cầu Ký quỹ Giao ngay / Năng lượng Tương lai

Như trong kinh doanh ngoại hối, FxPro sử dụng một mô hình năng động đòn bẩy cho kinh doanh năng lượng trong tương lai, mà tự động điều chỉnh vị trí kinh doanh của khách hàng. Khi khối lượng giao dịch mỗi Instrument của một khách hàng tăng lên, các đòn bẩy tối đa được cung cấp giảm cho phù hợp; theo bảng dưới đây.

Số lot mở Yêu Cầu Độ Biên
0-20 1.00%
20-100 2.50%
>100 5.00%
Ví dụ 1 : Hợp đồng Năng Lượng

Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:50
Xem xét một tài khoản USD với MUA (hoặc BÁN)20 lot US Light Sweet Crude Oil Future tại 53.15
Với ví dụ này, đòn bẩy tài khoản ít hơn giá trị liên quan của sản phẩn trong Bảng Kiểm soát đòn bẩy, do đó yêu cầu ký quỹ sẽ như sau:

Margin Requirement Applicable
Yêu cầu ký quỹ rement
Giá Mở cửa Ký quỹ
20 1% 2% 20(Lô ) *1000 (hợp đồng Size) * 53.15 (Giá Mở cửa) * 2%(yêu cầu độ biên) $21,260.00
      Tổng yêu cầu Margin = $21,260.00

Đòn bẩy sử dụng là: 1:50


Ví dụ 2 : Hợp đồng Năng Lượng

Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:100
Xem xét một tài khoản USD với MUA (hoặc BÁN)50 lot Brent Oil Future tại 55.75
Trong ví dụ này, đòn bẩy tài khoản lớn hơn các giá trị tương ứng của biểu tượng trong bảng Leveraged Monitor, do đó, yêu cầu ký quỹ sẽ như sau:

Margin Requirement Applicable
Yêu cầu ký quỹ rement
Giá Mở cửa Ký quỹ
20 1% 1% 20(Lô ) *1000 (hợp đồng Size) * 55.75 (Giá Mở cửa) * 1%(yêu cầu độ biên) $11,150.00
30 2.5% 2.50% 30(Lô ) *1000 (hợp đồng Size) * 55.75 (Giá Mở cửa) * 2.50%(yêu cầu độ biên) $41,812.50
      Tổng yêu cầu Margin = $52,962.50

Đòn bẩy sử dụng là: 1:52.63


Ví dụ 3 : Hợp đồng Năng Lượng

Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:500
Xem xét một tài khoản USD với MUA (hoặc BÁN)150 lot Natural Gas tại 3.285
Trong ví dụ này, đòn bẩy tài khoản lớn hơn các giá trị tương ứng của biểu tượng trong bảng Leveraged Monitor, do đó, yêu cầu ký quỹ sẽ như sau:

Margin Requirement Applicable
Yêu cầu ký quỹ rement
Giá Mở cửa Ký quỹ
20 1% 1% 20(Lô ) *10000 (hợp đồng Size) * 3.285 (Giá Mở cửa) * 1%(yêu cầu độ biên) $6,570.00
80 2.5% 2.5% 80(Lô ) *10000 (hợp đồng Size) * 3.285 (Giá Mở cửa) * 2.5%(yêu cầu độ biên) $65,700.00
50 5% 5.00% 50(Lô ) *10000 (hợp đồng Size) * 3.285 (Giá Mở cửa) * 5%(yêu cầu độ biên) $82,125.00
      Tổng yêu cầu Margin = $154,395.00

Đòn bẩy sử dụng là: 1:31.91


Yêu cầu ký quỹ cho Sản phẩm Chỉ số

Như trong giao dịch ngoại hối, FxPro sử dụng đòn bảy cấp bậc với giao dịch cổ phiếu và sẽ được tự động điều chỉnh theo vị trí mà khách hàng đang giao dịch. Khi số lượng cổ phiếu được giao dịch tăng lên, mức đòn bảy tối đa được áp dụng sẽ giảm xuống tương ứng với bảng dưới đây.

Xin lưu ý, trên nền tảng cTrader và FxPro Markets, đòn bẩy động không áp dụng cho các chỉ số

Margin Requirement 0.20% 0.50% 0.80% 1.00% 1.50% 2% 4% 10% 16% 20% (for greater than)
US30, AUS200, Swiss20, UK100, USNDAQ100, Germany30, USSPX500, Italy40, US2000 25 25 - 50 100 300 750 1,000 1,250 3,500
Japan225, Finland25, Spain35, Holland25, Euro50, France40 - 25 25 50 100 300 750 1,000 1,250 3,500
France120, HongKong50, Polland20, UKMid250, Belgium20, Germany50, GerTech30, Canada60, SAfrica40 - - 50 50 100 300 750 1,000 1,250 3,500
ChinaA50, Greece25, ChinaHShar - - - - - 500 750 1,000 1,250 3,500
Example 1 Indices

Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:50
Xem xét một tài khoản USD với MUA (hoặc BÁN)280 lot #US30 tại 20,000
Với ví dụ này, đòn bẩy tài khoản ít hơn giá trị liên quan của sản phẩn trong Bảng Kiểm soát đòn bẩy, do đó yêu cầu ký quỹ sẽ như sau:

Đơn vị Cỡ Yêu cầu ký quỹ Áp dụng Yêu cầu Margin Ký quỹ (Đơn vị * Ký quỹ yêu cầu * Giá mở) Ký quỹ Ký quỹ CCY
25 0-25 0.2% 2% 25*2%*20,000 10,000 USD
25 26-50 0.5% 2% 25*2%*20,000 10,000 USD
50 51-100 1.0% 2% 50*2%*20,000 20,000 USD
100 101-200 1.5% 2% 100*2%*20,000 40,000 USD
80 201-500 2.0% 2% 80*2%*20,000 32,000 USD
Tổng yêu cầu Margin = $112,000

Đòn bẩy sử dụng là: 1:50


Example 2 Indices

Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:100
Xem xét một tài khoản EUR với MUA (hoặc BÁN)250 lot #France120 tại 4,000.
Với ví dụ này, đòn bẩy tài khoản ít hơn giá trị liên quan của sản phẩn trong Bảng Kiểm soát đòn bẩy, do đó yêu cầu ký quỹ sẽ như sau:

Đơn vị Cỡ Yêu cầu ký quỹ Áp dụng Yêu cầu Margin Ký quỹ (Đơn vị * Ký quỹ yêu cầu * Giá mở) Ký quỹ Ký quỹ CCY
50 0-50 0.75% 1% 50*1%*4,000 2,000 EUR
50 51-100 1% 1% 50*1%*4,000 2,000 EUR
100 101-200 1.5% 1.5% 100*1.5%*4,000 6,000 EUR
50 201-250 2% 2% 50*2%*4,000 4,000 EUR
Tổng yêu cầu Margin = 14,000 EUR

Đòn bẩy sử dụng là: 1:71.43


Example 3 Indices

Đòn Bẩy Tài Khoản Khách Hàng – 1:500
Xem xét một tài khoản GBP với 550 lot #UK100 ở 7,300
Trong ví dụ này, đòn bẩy tài khoản lớn hơn các giá trị tương ứng của biểu tượng trong bảng Leveraged Monitor, do đó, yêu cầu ký quỹ sẽ như sau:

Đơn vị Cỡ Yêu cầu ký quỹ Áp dụng Yêu cầu Margin Ký quỹ (Đơn vị * Ký quỹ yêu cầu * Giá mở) Ký quỹ Ký quỹ CCY
25 0-25 0.2% 0.2% 25*0.2%*7,300 365.00 GBP
25 26-50 0.5% 0.5% 25*0.5%*7,300 912.50 GBP
50 51-100 1.0% 1% 50*1%*7,300 3,650.00 GBP
100 101-200 1.5% 1.5% 100*1.5%*7,300 10,950.00 GBP
300 201-500 2.0% 2% 300*2%*7,300 43,800.00 GBP
50 501-1,250 4.0% 4% 50*4%*7,300 14,600.00 GBP
Tổng yêu cầu Margin = 74,277.50 GBP

Đòn bẩy sử dụng là: 1:54.05


Ký quỹ yêu cầu của Cổ phiếu

Như trong giao dịch ngoại hối, FxPro sử dụng đòn bảy cấp bậc với giao dịch cổ phiếu và sẽ được tự động điều chỉnh theo vị trí mà khách hàng đang giao dịch. Khi số lượng cổ phiếu được giao dịch tăng lên, mức đòn bảy tối đa được áp dụng sẽ giảm xuống tương ứng với bảng dưới đây.

Hãy lưu ý rằng tỉ lệ ký quỹ yêu cầu cho các sản phẩm Cổ phiếu có thể tăng lên trong vòng 5 ngày làm việc trước sự kiện công bố Thu nhập và/hoặc hoạt động doanh nghiệp và/hoặc các hoạt động khác. Để có thêm thông tin, vui lòng vào đây.

Ký quỹ yêu cầu 4.00 % 8.00 % 15.00 % 60.00 %
Cổ phiếu Pháp < 20,000 < 100,000 < 800,000 800,000+
Cổ phiếu Đức < 20,000 < 100,000 < 500,000 500,000+
Cổ phiếu Anh Quốc < 2,000 < 10,000 < 50,000 50,000+
Cổ phiếu Mỹ * < 20,000 < 100,000 < 500,000 500,000+

* #Apple share has the following tiers:

Ký quỹ yêu cầu 4 % 12 % 20 % 30 % 60 %
#Apple < 1000 < 1800 < 2600 < 3400 3400+
Ví dụ 1: Cổ phiếu Pháp

Với tài khoản EUR, mua (hoặc bán) 19,000 cổ phiếu AirFrance (cổ phiếu Pháp)

Số lượng cổ phiếu Ký quỹ yêu cầu Giá mở Ký quỹ
19,000 4.0% 7.0 19,000(cổ phiếu) * 7.0 (giá mở) * 4.0%(ký quỹ yêu cầu.) = 5320 EUR
Ví dụ 2: Cổ phiếu Đức

Với tài khoản EUR, mua (hoặc bán) 130,000 cổ phiếu Adidas (Cổ phiếu Đức)

Số lượng cổ phiếu Ký quỹ yêu cầu Giá mở Ký quỹ
20,000 4.0% 82.05 20,000 (cổ phiếu) * 82.05 (giá mở) * 4.0%(ký quỹ yêu cầu.)= 65,640.00 EUR
20,000-100,000 8.0% 82.05 80,000 (cổ phiếu) * 82.05 (giá mở) * 8.0%(ký quỹ yêu cầu.)= 525,120.00 EUR
100,000-130,000 15.00% 82.05 30,000 (cổ phiếu) * 82.05 (giá mở) * 15%(ký quỹ yêu cầu.)= 369,225.00 EUR
      Tổng yêu cầu ký quỹ = 959,985.00 EUR
Ví dụ 3: Cổ phiếu Anh Quốc

Với tài khoản EUR, mua (hoặc bán) 55,000 cổ phiếu Tesco (Cổ phiếu Anh)

Số lượng cổ phiếu Ký quỹ yêu cầu Giá mở Ký quỹ
2,000 4.0% 1.8 2,000 (cổ phiếu) * 1.8 (giá mở) * 4.0% (ký quỹ yêu cầu.) = 144.00 GBP
2,000-10,000 8.0% 1.8 8,000 (cổ phiếu) * 1.8 (giá mở) * 8.0% (ký quỹ yêu cầu.) = 1,152.00 GBP
10,000-50,000 15.00% 1.8 40,000 (cổ phiếu) * 1.8 (giá mở) * 15% (ký quỹ yêu cầu.) = 10,800.00 GBP
50,000-55,000 60.00% 1.8 5,000 (cổ phiếu) * 1.8 (giá mở) * 60% (ký quỹ yêu cầu.) = 5,400.00 GBP
      Tổng yêu cầu ký quỹ: 17,496 GBP / 0.7 (EURGBP tỉ giá) = 24,994 EUR
Ví dụ 4: Cổ phiếu Mỹ

Với tài khoản EUR, mua (hoặc bán) 90,000 cổ phiếu JPMorgan (Cổ phiếu Mỹ)

Số lượng cổ phiếu Ký quỹ yêu cầu Giá mở Ký quỹ
20,000 4.0% 122 20,000 (cổ phiếu) * 122 (giá mở) * 4.0% (ký quỹ yêu cầu.)= 97,600.00 USD
20,000-90,000 8.0% 122 70,000 (cổ phiếu) * 122 (giá mở) * 8.0% (ký quỹ yêu cầu.)= 683,200.00 USD
      Tổng yêu cầu ký quỹ: 780,800 USD / 1.4 (EURUSD tỉ giá) = 557,714 EUR

FxPro MT4 Máy tính

FxPro cTrader Máy tính

Trung tâm Tải xuống

 

Tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất trong ngành và trải nghiệm nền tảng này với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt trình khách phiên bản máy tính của nền tảng giao dịch đã đoạt giải của chúng tôi.

Tải xuống phiên bản mới nhất của tất cả các nền tảng giao dịch đầu ngành của chúng tôi tại đây.

 
UP