Các phương thức nạp tiền và Quá trình thực thi

Khoản ký quỹ nhỏ nhất được khuyến nghị

VND 10,000,000
USD $500
EUR €500
GBP £500
CHF ₣500
AUD $500
JPY ¥50,000
Phương thức Thanh toán Thời gian thực thi Mức miễn phí của
Ký quỹ Rút Tiền Ký quỹ Rút Tiền
Bank Trasnfer

Thông tin Ngân hàng

Broker to Broker transfer
Thời gian cần thiết để lệnh chuyển tiền đến được ngân hàng của FxPro phụ thuộc và các ngân hàng có liên quan. Khoản tiền được chuyển sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch của bạn trong vòng 1 ngày làm việc. Một ngày làm việc 2 MIỄN PHÍ

FxPro không thu miễn phí cho phương thức Chuhuyển khoản Ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng gửi và ngân hàng trung gian có thể sẽ thu miễn phí tùy thuộc vào khung giá giao dịch của họ.
MIỄN PHÍ

FxPro không thu miễn phí cho phương thức Chuyển khoản Ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng gửi và ngân hàng trung gian có thể sẽ thu miễn phí tùy thuộc vào khung giá giao dịch của họ.
Gửi tiền

Các ngoại tệ được chấp nhận

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD, ZAR

Khoản tiền lớn nhất và nhỏ nhất

Ký quỹ Rút Tiền
nhỏ nhất lớn nhất nhỏ nhất lớn nhất
MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ 50 USD hoặc tương đương MIỄN PHÍ
VISA Mastercard Thường là trong vòng 10 phút 1 Một ngày làm việc 2 MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ Gửi tiền

Các ngoại tệ được chấp nhận

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

Khoản tiền lớn nhất và nhỏ nhất

Ký quỹ Rút Tiền
nhỏ nhất lớn nhất nhỏ nhất lớn nhất
100 hoặc
10,000 JPY
10,000 hoặc
1,000,000 JPY
MIỄN PHÍ 50,000 trên một ngày hoặc
1,000,000 JPY trên một giao dịch
PayPal Thường là trong vòng 10 phút 1 Một ngày làm việc 2 2.7% MIỄN PHÍ 3 Gửi tiền

Hãy lưu ý:

Rút tiền với một số lớn hơn khoản bạn đã đặt quỹ sẽ không khả thi tại một số quốc gia

Các ngoại tệ được chấp nhận

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

Khoản tiền lớn nhất và nhỏ nhất

Ký quỹ Rút Tiền
nhỏ nhất lớn nhất nhỏ nhất lớn nhất
100 (USD, EUR, GBP, CHF) hoặc
400 PLN hoặc
10,000 JPY
10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) hoặc
40,000 PLN hoặc
1,000,000 JPY
MIỄN PHÍ 10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) hoặc
40,000 PLN hoặc
1,000,000 JPY
Skrill Thường là trong vòng 10 phút 1 Một ngày làm việc 2 MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ 4 Gửi tiền

Các ngoại tệ được chấp nhận

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN

Khoản tiền lớn nhất và nhỏ nhất

Ký quỹ Rút Tiền
nhỏ nhất lớn nhất nhỏ nhất lớn nhất
100 (USD, EUR, GBP, CHF) hoặc
400 PLN hoặc
10,000 JPY
10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) hoặc
40,000 PLN hoặc
1,000,000 JPY
MIỄN PHÍ 10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) hoặc
40,000 PLN hoặc
1,000,000 JPY
Neteller Thường là trong vòng 10 phút 1 Một ngày làm việc 2 MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ 5 Gửi tiền

Các ngoại tệ được chấp nhận

EUR, USD, GBP, JPY, AUD, PLN

Khoản tiền lớn nhất và nhỏ nhất

Ký quỹ Rút Tiền
nhỏ nhất lớn nhất nhỏ nhất lớn nhất
100 (USD, EUR, GBP, CHF) hoặc
400 PLN hoặc
10,000 JPY
10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) hoặc
40,000 PLN hoặc
1,000,000 JPY
MIỄN PHÍ 10,000 (USD, EUR, GBP, CHF) hoặc
40,000 PLN hoặc
1,000,000 JPY
ChinaUnionPay Thường là trong vòng 10 phút 1 Một ngày làm việc 2 MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ Gửi tiền

Nước có sẵn

Trung Quốc

Các ngoại tệ được chấp nhận

USD được chuyển thành CNY

Khoản tiền lớn nhất và nhỏ nhất

Ký quỹ Rút Tiền
nhỏ nhất lớn nhất nhỏ nhất lớn nhất
100 USD/ 620.84 CNY 7,200 USD/ 44,700.48 CNY MIỄN PHÍ 1,000,000 CNY trên một ngày
WebMoney Thông thường trong vòng 30 phút 1 1-2 ngày làm việc 2 0.8% MIỄN PHÍ Gửi tiền

EUR, USD

Số tiền tối đa của một lần chuyển
5000 USD / 3800 EUR

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào về các phương thức thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại accounting@fxpro.com
Vui lòng tham khảo "Trung tâm hỗ trợ" để tìm hiểu các câu hỏi thường gặp
Phương thức Thanh toán Thời gian thực thi Mức miễn phí của
Ký quỹ Rút Tiền Ký quỹ Rút Tiền
Bank Trasnfer

Thông tin Ngân hàng

Broker to Broker transfer
Thời gian cần thiết để lệnh chuyển tiền đến được ngân hàng của FxPro phụ thuộc và các ngân hàng có liên quan. Khoản tiền được chuyển sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch của bạn trong vòng 1 ngày làm việc. Một ngày làm việc 2 MIỄN PHÍ

FxPro không thu miễn phí cho phương thức Chuyển khoản Ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng gửi và ngân hàng trung gian có thể sẽ thu miễn phí tùy thuộc vào khung giá giao dịch của họ.
MIỄN PHÍ

FxPro không thu miễn phí cho phương thức Chuyển khoản Ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng gửi và ngân hàng trung gian có thể sẽ thu miễn phí tùy thuộc vào khung giá giao dịch của họ.
Gửi tiền

Các ngoại tệ được chấp nhận

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

Khoản tiền lớn nhất và nhỏ nhất

Ký quỹ Rút Tiền
nhỏ nhất lớn nhất nhỏ nhất lớn nhất
MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ 50 USD hoặc tương đương MIỄN PHÍ
VISA Mastercard Thường là trong vòng 10 phút 1 Một ngày làm việc 2 MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ Gửi tiền

Các ngoại tệ được chấp nhận

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

Khoản tiền lớn nhất và nhỏ nhất

Ký quỹ Rút Tiền
nhỏ nhất lớn nhất nhỏ nhất lớn nhất
100 hoặc
10,000 JPY
10,000 hoặc
1,000,000 JPY
MIỄN PHÍ 50,000 trên một ngày hoặc
1,000,000 JPY trên một giao dịch
Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào về các phương thức thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại accounting@fxpro.co.uk
Vui lòng tham khảo "Trung tâm hỗ trợ" để tìm hiểu các câu hỏi thường gặp
Payment Method Processing Times Fees
Deposits Withdrawals Deposits Withdrawals
Bank Trasnfer

Bank Details

Broker to Broker transfer
Time taken for the transfer to reach our bank will depend on the banks involved.
Credited funds will then be transferred to your FxPro trading account within one working day.
1 Working Day 2 FREE

FxPro does not charge for bank wire transactions. However, the sending and correspondent bank may charge according to their own fee structure.
FREE

FxPro does not charge for bank wire transactions. However, the sending and correspondent bank may charge according to their own fee structure.
Make a Deposit

Accepted Currenices

USD, EUR, AED, GBP

Minimum & Maximum amounts

Deposits Withdrawals
min max min max
FREE FREE 500 USD or equivalent FREE
VISA Mastercard Usually within 10 minutes 1 1 Working Day 2
FREE
FREE
FREE Coming Soon

Accepted Currenices

USD, EUR, GBP

Minimum & Maximum amounts

Deposits Withdrawals
min max min max
500 10,000 FREE 50,000 per day
Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào về các phương thức thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại accounting@fxpro.ae
Vui lòng tham khảo "Trung tâm hỗ trợ" để tìm hiểu các câu hỏi thường gặp
Phương thức Thanh toán Thời gian thực thi Mức miễn phí của
Ký quỹ Rút Tiền Ký quỹ Rút Tiền
NganLuong Thường là trong vòng 10 phút 1 Một ngày làm việc 2 MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ 5 Gửi tiền

Các ngoại tệ được chấp nhận

VND

Khoản tiền lớn nhất và nhỏ nhất

Ký quỹ Rút Tiền
nhỏ nhất lớn nhất nhỏ nhất lớn nhất
2,000,000 VND - 10,000 VND -
Bank Trasnfer

Hướng dẫn

Thường là trong vòng 10 phút 1 Một ngày làm việc 2 MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ Gửi tiền

Các ngoại tệ được chấp nhận

VND

Khoản tiền lớn nhất và nhỏ nhất

Ký quỹ Rút Tiền
nhỏ nhất lớn nhất nhỏ nhất lớn nhất
MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ 300,000 VND hoặc tương đương MIỄN PHÍ
Bank Trasnfer

Thông tin Ngân hàng

Broker to Broker transfer
Thời gian cần thiết để lệnh chuyển tiền đến được ngân hàng của FxPro phụ thuộc và các ngân hàng có liên quan. Khoản tiền được chuyển sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch của bạn trong vòng 1 ngày làm việc. Một ngày làm việc 2 MIỄN PHÍ

FxPro không thu miễn phí cho phương thức Chuyển khoản Ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng gửi và ngân hàng trung gian có thể sẽ thu miễn phí tùy thuộc vào khung giá giao dịch của họ.
MIỄN PHÍ

FxPro không thu miễn phí cho phương thức Chuyển khoản Ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng gửi và ngân hàng trung gian có thể sẽ thu miễn phí tùy thuộc vào khung giá giao dịch của họ.
Gửi tiền

Các ngoại tệ được chấp nhận

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD, ZAR

Khoản tiền lớn nhất và nhỏ nhất

Ký quỹ Rút Tiền
nhỏ nhất lớn nhất nhỏ nhất lớn nhất
MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ 50 USD hoặc tương đương MIỄN PHÍ
VISA Mastercard Thường là trong vòng 10 phút 1 Một ngày làm việc 2 MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ Gửi tiền

Các ngoại tệ được chấp nhận

EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD

Khoản tiền lớn nhất và nhỏ nhất

Ký quỹ Rút Tiền
nhỏ nhất lớn nhất nhỏ nhất lớn nhất
100 hoặc
10,000 JPY
10,000 hoặc
1,000,000 JPY
MIỄN PHÍ 50,000 trên một ngày hoặc
1,000,000 JPY trên một giao dịch
Neteller Thường là trong vòng 10 phút 1 Một ngày làm việc 2 MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ 5 Gửi tiền

Các ngoại tệ được chấp nhận

EUR, USD, GBP, JPY, AUD, PLN

Khoản tiền lớn nhất và nhỏ nhất

Ký quỹ Rút Tiền
nhỏ nhất lớn nhất nhỏ nhất lớn nhất
100 (USD, EUR, GBP, AUD)
hoặc 400 PLN
hoặc 10,000 JPY
10,000 (USD, EUR, GBP, AUD)
hoặc 40,000 PLN
hoặc 1,000,000 JPY
MIỄN PHÍ 10,000 (USD, EUR, GBP, AUD)
hoặc 40,000 PLN
hoặc 1,000,000 JPY
Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào về các phương thức thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại accounting@fxpro.global
Vui lòng tham khảo "Trung tâm hỗ trợ" để tìm hiểu các câu hỏi thường gặp

1 Hãy vui lòng chờ 1 giờ. FxPro sẽ không có trách nhiệm với bất kỳ sự chậm trễ nào nằm ngoài khả năng kiểm soát của FxPro.

2 Những ngày dành cho những sự kiện đã được chỉ thị trước và FxPro sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì sự chậm trễ nào của quá trình này nếu điều đó xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của FxPro.

3 Hoàn phí sẽ không bị tính phí , với điều kiện hoàn trả được thực hiện trong vòng 6 tháng của các khoản tiền gửi.

4 Khoản phí 2.6% sẽ được thu nếu khách hàng rút tiền khi mà không phát sinh giao dịch.

5 Khoản phí 2% sẽ được thu nếu khách hàng rút tiền khi mà không phát sinh giao dịch.

Ký quỹ qua Ví FxPro - một công cụ quản lý tiền tệ và rủi ro mang tính đột phá

FxPro đã khiến cho quá trình kỹ quỹ và rút tiền thậm chí trở nên dễ dàng hơn với Ví FxPro, công cụ đầu tiên của loại này trong ngành forex. Ví của bạn cho phép bạn chuyển bao nhiêu tiền mà bạn có thể mạo hiểm vào (các) tài khoản giao dịch của mình, giữ an toàn cho phần số dư còn lại, nhưng vẫn sẵn sàng cho giao dịch.

50+ giải thưởng của UK và Quốc tế

UP