Các hoạt động doanh nghiệp và Lịch báo cáo thu nhập

Yêu cầu ký quỹ đối với cổ phiếu và chỉ số giao ngay, với một kỳ hạn báo cáo thu nhập của công ty và/hoặc hành động của doanh nghiệp và/hoặc các hành động khác được dự kiến sắp diễn ra (gọi chung là 'sự kiện doanh nghiệp') có thể sẽ tăng lên 5 ngày trước sự kiện doanh nghiệp đó và có thể vẫn còn hiệu lực sau sự kiện doanh nghiệp tùy theo quyết định riêng của FxPro.

Trong suốt khoảng thời gian này, yêu cầu ký quỹ mới sẽ được áp dụng cho tất cả các giao dịch mới hoặc đã mở. Khách hàng có trách nhiệm theo dõi và điều chỉnh yêu cầu ký quỹ cũng như là khoản ký quỹ khả dụng (free margin) tại tài khoản của mình. Trong và sau khoảng thời gian này. Do đó, khách hàng của FxPro hiểu và chấp nhận rằng điều này có thể ảnh hưởng đến các tài khoản của họ ví dụ như: margin call và stop out.

LƯU Ý: Ngày công bố của các sự kiện này có thể bị thay đổi mà không báo trước. Ngày, thời gian sẽ tính theo GMT+2 nếu như không có ghi chú gì cụ thể.

Tháng 5 năm 2018 - Tháng 6 năm 2018
Ngày Tên sản phẩm Tên Doanh Nghiệp Margin Requirements Max. Exposure
23/05/2018
23/05/2018 #RalpLauren RALPH LAUREN CORP 0-75 units @ 12%; 76-100 @ 20%; 101-350 @ 30%; 350< @ 60% 150
23/05/2018 #Tiffanys TIFFANY & CO 0-75 units @ 12%; 76-100 @ 20%; 101-350 @ 30%; 350< @ 60% 150
29/05/2018
29/05/2018 #HPackard Hewlett-Packard Co 0-1000 units @ 12%; 1001-2000 @ 20%; 2001-3500 @ 30%; 3500< @ 60% 2500
31/05/2018
31/05/2018 #Costco Costco Wholesale Corporation 0-75 units @ 12%; 76-100 @ 20%; 101-350 @ 30%; 350< @ 60% 150
01/06/2018
01/06/2018 #Ab&Fitch Abercrombie & Fitch Co 0-1000 units @ 12%; 1001-2000 @ 20%; 2001-3500 @ 30%; 3500< @ 60% 2500
14/06/2018
14/06/2018 #Adobe ADOBE SYSTEMS INC 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60% 150
19/06/2018
19/06/2018 #FedEx FEDEX CORP 0-1000 units @ 12%; 1001-2000 @ 20%; 2001-3500 @ 30%; 3500< @ 60% 2500
19/06/2018 #Oracle ORACLE CORP 0-20 units @ 12%; 21-40 @ 20%; 41-350 @ 30%; 350< @ 60% 50
Ngày Tên Tên Doanh Nghiệp Tiền tệ của cổ phiếu DPS Cổ tức lần gần nhất*
05/06/2018
05/06/2018 #Orange ORANGE EUR 0.4
05/06/2018 #Haliburton HALLIBURTON CO USD 0.18
07/06/2018
07/06/2018 #Sainsburys SAINSBURY (J) PLC GBp 7.1
07/06/2018 #Vodafone VODAFONE GROUP PLC EUR 0.1023
07/06/2018 #Ab&Fitch ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A USD 0.2
07/06/2018 #GenMotors GENERAL MOTORS CO USD 0.38
07/06/2018 #MGMResorts MGM RESORTS INTERNATIONAL USD 0.12
07/06/2018 #Symantec SYMANTEC CORP USD 0.075
07/06/2018 #Travelers TRAVELERS COS INC/THE USD 0.77
11/06/2018
11/06/2018 #Total TOTAL SA EUR 0.62
12/06/2018
12/06/2018 #HPackard HP INC USD 0.1393
13/06/2018
13/06/2018 #AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP USD 0.32
14/06/2018
14/06/2018 #3I 3I GROUP PLC GBp 14 (Special)
14/06/2018 #3I 3I GROUP PLC GBp 8 (Final)
14/06/2018 #AltriaGrp ALTRIA GROUP INC USD 0.7
14/06/2018 #CocaCola COCA-COLA CO/THE USD 0.39
14/06/2018 #MerkCo MERCK & CO. INC. USD 0.48
14/06/2018 #Motorola MOTOROLA SOLUTIONS INC USD 0.52
14/06/2018 #WestUnion WESTERN UNION CO USD 0.19
15/06/2018
15/06/2018 #GenElec GENERAL ELECTRIC CO USD 0.12
19/06/2018
19/06/2018 #L.V.Sands LAS VEGAS SANDS CORP USD 0.75
19/06/2018 #Tiffanys TIFFANY & CO USD 0.55
21/06/2018
21/06/2018 #Carrefour CARREFOUR SA EUR 0.46
21/06/2018 #Renault RENAULT SA EUR 3.55
21/06/2018 #PhilMorris PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 1.14
22/06/2018
22/06/2018 #FedEx FEDEX CORP USD 0.65
Ngày Tên Mô tả Điều chỉnh của cổ tức ước đạt Margin Requirements
04/06/2018
04/06/2018 #ChinaHShar HSCEI Index 6.393
04/06/2018 #France120 SBF120 Index 1.802
04/06/2018 #France40 CAC Index 2.631
04/06/2018 #Holland25 AEX Index 0.57
04/06/2018 #HongKong50 HSI Index 3.71
04/06/2018 #US2000 RTY Index 0.044
04/06/2018 #USSPX500 SPX Index 0.099
05/06/2018
05/06/2018 #ChinaA50 XIN9I Index 9.033
05/06/2018 #ChinaHShar HSCEI Index 2.829
05/06/2018 #Euro50 SX5E Index 1.196
05/06/2018 #France120 SBF120 Index 2.713
05/06/2018 #France40 CAC Index 3.665
05/06/2018 #GerTech30 TDXP Index 0.273
05/06/2018 #Greece25 FTASE Index 0.246
05/06/2018 #HongKong50 HSI Index 4.739
05/06/2018 #Spain35 IBEX Index 0.832
05/06/2018 #US2000 RTY Index 0.033
05/06/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.157
05/06/2018 #USSPX500 SPX Index 0.173
06/06/2018
06/06/2018 #AUS200 AS51 Index 0.824
06/06/2018 #France120 SBF120 Index 1.587
06/06/2018 #France40 CAC Index 1.904
06/06/2018 #GerTech30 TDXP Index 0.664
06/06/2018 #US2000 RTY Index 0.042
06/06/2018 #USSPX500 SPX Index 0.082
07/06/2018
07/06/2018 #Canada60 SPTSX60 Index 0.475
07/06/2018 #ChinaA50 XIN9I Index 21.76
07/06/2018 #ChinaHShar HSCEI Index 27.396
07/06/2018 #France120 SBF120 Index 0.711
07/06/2018 #Germany50 MDAX Index 19.049
07/06/2018 #HongKong50 HSI Index 54.84
07/06/2018 #UK_Mid250 MCX Index 8.425
07/06/2018 #UK100 UKX Index 10.58
07/06/2018 #US2000 RTY Index 0.119
07/06/2018 #US30 INDU Index 5.302
07/06/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.974
07/06/2018 #USSPX500 SPX Index 0.493
08/06/2018
08/06/2018 #AUS200 AS51 Index 0.23
08/06/2018 #Canada60 SPTSX60 Index 0.097
08/06/2018 #ChinaA50 XIN9I Index 6.311
08/06/2018 #France120 SBF120 Index 0.395
08/06/2018 #HongKong50 HSI Index 11.207
08/06/2018 #Spain35 IBEX Index 0.183
08/06/2018 #UK_Mid250 MCX Index 0.256
08/06/2018 #US2000 RTY Index 0.135
08/06/2018 #USSPX500 SPX Index 0.073
11/06/2018
11/06/2018 #Euro50 SX5E Index 3.33
11/06/2018 #France120 SBF120 Index 6.39
11/06/2018 #France40 CAC Index 9.94
11/06/2018 #Greece25 FTASE Index 2.74
11/06/2018 #UK100 UKX Index 2.88
11/06/2018 #US2000 RTY Index 0.01
11/06/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.08
11/06/2018 #USSPX500 SPX Index 0.01
12/06/2018
12/06/2018 #ChinaA50 XIN9I Index 6.73
12/06/2018 #France120 SBF120 Index 0.31
12/06/2018 #Spain35 IBEX Index 3.05 0-75 units @ 12%; 76-100 @ 20%; 101-350 @ 30%; 350< @ 60%
12/06/2018 #US2000 RTY Index 0.06
12/06/2018 #USSPX500 SPX Index 0.12
13/06/2018
13/06/2018 #AUS200 AS51 Index 0.27
13/06/2018 #Canada60 SPTSX60 Index 0.05
13/06/2018 #ChinaA50 XIN9I Index 1.38
13/06/2018 #ChinaHShar HSCEI Index 19.3 0-75 units @ 12%; 76-100 @ 20%; 101-350 @ 30%; 350< @ 60%
13/06/2018 #Euro50 SX5E Index 1.33
13/06/2018 #GerTech30 TDXP Index 1.07
13/06/2018 #HongKong50 HSI Index 29.59 0-75 units @ 12%; 76-100 @ 20%; 101-350 @ 30%; 350< @ 60%
13/06/2018 #SAfrica40 TOP40 Index 2.51
13/06/2018 #Spain35 IBEX Index 20.16 0-75 units @ 12%; 76-100 @ 20%; 101-350 @ 30%; 350< @ 60%
13/06/2018 #UK_Mid250 MCX Index 3.03 0-75 units @ 12%; 76-100 @ 20%; 101-350 @ 30%; 350< @ 60%
13/06/2018 #US2000 RTY Index 0.05
13/06/2018 #USSPX500 SPX Index 0.11
14/06/2018
14/06/2018 #AUS200 AS51 Index 0.04
14/06/2018 #Canada60 SPTSX60 Index 0.74
14/06/2018 #Germany50 MDAX Index 3.4
14/06/2018 #Spain35 IBEX Index 1.52 0-75 units @ 12%; 76-100 @ 20%; 101-350 @ 30%; 350< @ 60%
14/06/2018 #UK_Mid250 MCX Index 13.05 0-75 units @ 12%; 76-100 @ 20%; 101-350 @ 30%; 350< @ 60%
14/06/2018 #UK100 UKX Index 4.48
14/06/2018 #US2000 RTY Index 0.47
14/06/2018 #US30 INDU Index 5.99
14/06/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.66
14/06/2018 #USSPX500 SPX Index 0.85
15/06/2018
15/06/2018 #ChinaA50 XIN9I Index 43.45
15/06/2018 #GerTech30 TDXP Index 0.69
15/06/2018 #HongKong50 HSI Index 4.56 0-75 units @ 12%; 76-100 @ 20%; 101-350 @ 30%; 350< @ 60%
15/06/2018 #UK_Mid250 MCX Index 0.41 0-75 units @ 12%; 76-100 @ 20%; 101-350 @ 30%; 350< @ 60%
15/06/2018 #US2000 RTY Index 0.05
15/06/2018 #US30 INDU Index 6.2
15/06/2018 #USSPX500 SPX Index 0.16
18/06/2018
18/06/2018 #Canada60 SPTSX60 Index 0.02
18/06/2018 #France120 SBF120 Index 0.15
18/06/2018 #France40 CAC Index 0.15
18/06/2018 #Germany50 MDAX Index 34.66 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
18/06/2018 #Italy40 FTSEMIB Index 49.82 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
18/06/2018 #Spain35 IBEX Index 14.84 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
18/06/2018 #US2000 RTY Index 0.05
18/06/2018 #USSPX500 SPX Index 0.05
19/06/2018
19/06/2018 #ChinaHShar HSCEI Index 2.14
19/06/2018 #HongKong50 HSI Index 4.6
19/06/2018 #US2000 RTY Index 0.06
19/06/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.79
19/06/2018 #USSPX500 SPX Index 0.12
20/06/2018
20/06/2018 #ChinaA50 XIN9I Index 4.9
20/06/2018 #ChinaHShar HSCEI Index 8.5
20/06/2018 #France120 SBF120 Index 0.05
20/06/2018 #HongKong50 HSI Index 8.72
20/06/2018 #SAfrica40 TOP40 Index 37.97
20/06/2018 #US2000 RTY Index 0.03
20/06/2018 #USSPX500 SPX Index 0
21/06/2018
21/06/2018 #AUS200 AS51 Index 0.07
21/06/2018 #Canada60 SPTSX60 Index 0.03
21/06/2018 #ChinaA50 XIN9I Index 5.36
21/06/2018 #France120 SBF120 Index 2.68
21/06/2018 #France40 CAC Index 4.04
21/06/2018 #Germany50 MDAX Index 20.88 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
21/06/2018 #GerTech30 TDXP Index 0.08
21/06/2018 #UK_Mid250 MCX Index 11.45
21/06/2018 #UK100 UKX Index 2.68
21/06/2018 #US2000 RTY Index 0.05
21/06/2018 #USSPX500 SPX Index 0.27
22/06/2018
22/06/2018 #Canada60 SPTSX60 Index 0.05
22/06/2018 #ChinaA50 XIN9I Index 6.37
22/06/2018 #ChinaHShar HSCEI Index 0.36
22/06/2018 #Germany50 MDAX Index 15.06 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
22/06/2018 #GerTech30 TDXP Index 0.48
22/06/2018 #Greece25 FTASE Index 0.67
22/06/2018 #Spain35 IBEX Index 5.75 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
22/06/2018 #US2000 RTY Index 0.08
22/06/2018 #USSPX500 SPX Index 0.08
Ngày chia tách cổ phiếu Mã giao dịch Tên Doanh Nghiệp

*The values provided are received from liquidity providers and are subject to omissions and/or errors.

**TBA: to be announced

UP