Giấy phép, Quy định và Tư cách Thành viên Chuyên nghiệp

Các Chương trình Tài trợ Trước đây
Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA)

FxPro UK Limited được ủy quyền và quy định bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (Số đăng ký 509956). FCA là một tổ chức phi chính phủ độc lập, đứng đầu ngành, và đã được trao quyền pháp định bởi Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2000 của Vương Quốc Anh. Các mục tiêu chính của FCA bao gồm: bảo vệ người tiêu dùng, cải thiện mức độ chính trực trong hệ thống tài chính và khuyến khích cạnh tranh nhằm đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng.

Với tư cách là một công ty được ủy quyền toàn diện, FxPro UK Limited luôn đảm bảo tuân thủ với mọi yêu cầu của FCA.

Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Đảo Síp (CySEC)

FxPro Financial Services Ltd được ủy quyền và quy định bởi Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Đảo Síp (số giấy phép 078/07), là cơ quan giám sát và quản lý những tổ chức dịch vụ đầu tư tại Síp. CySEC là thành viên của Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA).

FxPro nắm giữ giấy phép xuyên biên giới của CySEC, ủy quyền cung cấp các dịch vụ đầu tư và phụ trợ. Chúng tôi đảm bảo rằng mình tuân thủ với các quy định của EU cũng như của địa phương ví dụ như Chỉ thị về Thị trường các Công cụ Tài chính Châu Âu (MiFID) và Luật Quản lý Thị trường và Hoạt động và Dịch vụ Đầu tư năm 2007 của Síp Điều luật 144 (I)/2007.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA)

FxPro Global Markets MENA Limited đượ cấp phép và quy định bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) (số tham chiếu F003333).

Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB)

FxPro Global Markets Limited được cấp phép và quy định bởi Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) (số đăng ký SIA-F184).

MiFID

Chỉ thị Thị trường các Công cụ Tài chính (MiFID) 2004/39/EC có hiệu lực vào ngày 1/11/2007 với mục tiêu điều tiết thị trường các công cụ tài chính và cung cấp các dịch vụ và hoạt động đầu tư trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Chỉ thị này đã được áp dụng tại Síp thông qua Luật Quản lý Thị trường và Hoạt động và Dịch vụ Đầu tư năm 2007 của Síp (Điều luật 144 (I)/2007).

Các mục tiêu chính yếu của Chỉ thị Thị trường các Công cụ Tài chính của Liên minh châu Âu (MiFID) là: cải thiện cấp hiệu quả, tăng cường sự minh bạch tài chính, khuyến khích cạnh tranh và bảo vệ hiệu quả người tiêu dùng. MiFID cũng cho phép các công ty dịch vụ đầu tư được cung cấp những dịch vụ đầu tư và phụ trợ trong lãnh thổ của một quốc gia thành viên khác và/hoặc một nước thứ ba, với điều kiện các dịch vụ đó được bảo đảm bởi giấy phép của công ty cung cấp dịch vụ đầu tư.

Financial Sector Conduct Authority (FSCA)

FxPro Financial Services Limited được cấp phép và hoạt động theo quy định của South Africa Financial Sector Conduct Authority (giấy phép số 45052). FSB là cơ quan có thẩm quyền và là đơn vị giám sát độc lập đối với ngành dịch vụ phi ngân hàng tại Nam Phi.

Tổ chức Bồi thường Dịch vụ Tài chính

FxPro UK Limited là thành viên của Tổ chức Bồi thường Dịch vụ Tài chính (FSCS). Đây là quỹ pháp định cho trường hợp xấu nhất của Vương Quốc Anh, dành cho khách hàng của các công ty dịch vụ tài chính được cấp phép. FSCS có thể bồi thường cho người tiêu dùng nếu một công ty dịch vụ tài chính không thể, hoặc nhiều khả năng là không thể thanh toán tiền bồi thường các khiếu nại đối với họ. Những thông tin chi tiết về mục đích và vai trò của FSCS có thể được tìm thấy trên website của họ http://www.fscs.org.uk

Quỹ Bồi thường Nhà Đầu tư

FxPro Financial Services Limited là thành viên của Quỹ Bồi thường Nhà Đầu tư, mục tiêu của quỹ là bảo hiểm mọi khiếu nại của các khách hàng được bảo vệ đối với các thành viên của Quỹ, và bồi thường cho các khách hàng được bảo vệ về mọi khiếu nại phát sinh từ việc một thành viên của Quỹ không thể thực thi được những nghĩa vụ của họ, dù cho nghĩa vụ đó bắt nguồn từ quy định pháp luật, thỏa thuận với khách hàng hoặc do những sai phạm từ phía thành viên của Quỹ.

Tài liệu Pháp lý
CSR
Chính sách Quyền riêng tư

Tìm hiểu cách chúng tôi tuân thủ pháp luật tại khu vực thẩm quyền của mình.

Tìm hiểu về chính sách trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp của chúng tôi.

Thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi cũng như là với bạn.

UP