Thị trường FxPro

Giao dịch với thị trường
Thế giới

Thông số

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tất cả các thông tin thực thi giao dịch và đòn bẩy mà bạn cần liên quan đến 4 nền tảng giao dịch chính của chúng tôi.

Order Types

Thông qua FxPro MetaTrader 4, bạn có thể đặt lệnh trực tiếp với tài khoản MT4 thực thi lệnh tức thời với chênh lệch thả nổi, tài khoản MT4 thực thi lệnh tức thời với chênh lệch cố định hoặc tài khoản Mt4 thực thi lệnh thị trường với chênh lệch thả nối.

Lệnh thực thi ngay

Lệnh thực thi ngay: đây là loại lệnh mua hoặc bán tại giá “ask” hoặc giá “bid” (tương ứng) như nó thể hiện trong dòng chảy báo giá tại thời điểm khách hàng yêu cầu lệnh được thực hiện.

Lệnh thực thi thị trường

Lệnh thực thi thị trường: lệnh mua hoặc bán sẽ được thực thi tại giá thị trường hiện tại còn khả dụng. Hệ thống sẽ tự động tích hợp thông tin từ nhà cung cấp thanh khoản và thực thi "lệnh thực thi thị trường" tại giá Trung bình theo trọng số (VWAP - volume-weighted avarage price) - gía này sẽ là giá trung bình và tốt nhất còn khả dụng trên thị trường tại thời điểm thực thi.

Lệnh Chờ

Stop Order: Đây là loại lệnh mua hoặc bán một khi giá thị trường đạt tới “giá dừng”. Một khi thị trường đạt tới giá dừng thì “lệnh dừng” sẽ được thực hiện và được coi như là một “lệnh thị trường”. Nếu “lệnh dừng” không được thực hiện thì nó sẽ được lưu giữ trong hệ thống cho đến một thời điểm nào đó với các điều kiện được mô tả trong phần “Good till Cancel”. Với điều khoản của CFD trong ngoại hối, kim loại quý và hàng hoá “lệnh dừng” nên được đặt cách giá thị trường hiện tại một số pip tối thiểu; để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo Điều khoản giao dịch MT4.

Stop Loss: đây là một loại lệnh để giảm thiếu mức lỗ. Một khi thị trường đạt tới giá “dừng lỗ” thì lệnh sẽ bắt đầu được thực thi và được coi là lệnh thị trường. Nếu giá “dừng lỗ” không được thực thi thì nó sẽ được lưu giữ trên hệ thống cho đến một thời điểm nào đó. Với điều khoản của CFD trong ngoại hối, kim loại quý và hàng hoá mức “dừng lỗ” nên được đặt cách giá thị trường hiện tại một số pip tối thiểu; để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo Điều khoản giao dịch MT4.

Giới hạn Lệnh: Đây là một loại lệnh mua hoặc bán khi giá thị trường đạt tới mức “giá giới hạn”. Một khi thị trường đạt tới “giá giới hạn” thì lệnh giới hạn sẽ được thực thi tại mức “giá giới hạn” hoặc tốt hơn. Nếu “giá giới hạn” không được thực thi thì nó sẽ được lưu giữ trên hệ thống cho đến một thời điểm nào đó như các điều kiện được mô tả trong phần “Good till Cancel”. Với điều khoản của CFD trong ngoại hối, kim loại quý và hàng hoá mức “dừng lỗ” nên được đặt cách giá thị trường hiện tại một số pip tối thiểu; để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo Điều khoản giao dịch MT4.

Lấy lãi: loại lệnh này dùng để bảo đảm lấy được lợi nhuận. Một khi thị trường tiến đến ‘giá lấy lãi’, lệnh sẽ bắt đầu thực thi và được coi như là ‘lệnh giới hạn’. Nếu như ‘lấy lãi’ không được thực thi thì nó sẽ bảo lưu trong hệ thống cho đến một thời gian nào đó thì hủy bỏ. Căn cứ vào điều khoản hợp đồng cho sự khác biệt trên FX, kim loại quý và hợp đồng tương lai, ‘lấy lãi’ có thể sai lệch một vài pip so với giá thị trường hiện tại. Muốn biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo tại Điều khoản giao dịch MT4.

Good till Cancel (‘GTC’) (= quá hạn): là một loại thiết lập thời gian. Sự thiết lập này có hiệu lức với ‘lệnh treo’. Khách hàng có thể chọn một thời gian chỉ định trong tương lai, lệnh sẽ có hiệu lực trong thời gian này và chờ thực thi. Nếu lệnh trong thời gian này không thực thi, hệ thống sẽ xóa bỏ lệnh này.

Sửa đổi/Hủy bỏ lệnh treo: khách hàng có thể hủy bỏ/sửa đổi lệnh treo nếu như giá không đạt đến mức mà khách hàng mong muốn.

Báo giá lại: sau khi ‘lệnh thực thi ngay’ được gửi đi, sẽ cung cấp cho khách hàng giá lần hai. Khách hàng phải đồng ý giá này trước khi lệnh được thực thi. Nếu như giá ban đầu của khách hàng không có hiệu lực thì FxPro sẽ báo giá lại ‘lệnh thực thi ngay’. Khách hàng nhận được báo giá lần hai là báo giá tiếp theo của FxPro nhận được từ nhà cung cấp thanh khoản bên thứ ba. FxPro không báo giá lại cho các ‘lệnh treo’.

Trượt giá: tại thời điểm lệnh được thực thi, giá mà khách hàng chỉ định có thể sẽ không tồn tại. Do đó, lệnh sẽ thực thi giá gần với giá mà khách hàng đã chỉ định. Giá này với giá mà khách hàng chỉ định chênh lệch cách nhau chỉ khoảng vài pip. Nếu giá được thực thi tốt hơn giá của khách hàng chỉ định thì được gọi là ‘trượt giá dương’. Ngược lại, nếu giá được thực thi kém hơn giá của khách hàng chỉ định thì được gọi là “trượt giá âm”. Lưu ý rằng ‘trượt giá’ là một hoạt động thị trường thường thấy, tại một điều kiện nhất định nó cũng là đặc tính bình thường của thị trường giao dịch ngoại hối. Ví dụ như trong trường hợp thiếu tính thanh khoản và biên độ dao động cao do các thông báo tin tức, biến động thị trường hoặc thị trường mở cửa. Phần mềm tự động thực thi FxPro không thể thông qua bất cứ tài khoản chỉ định nào của khách hàng để thao tác các tham số thiết lập cá nhân.

* Xin lưu ý rằng lệnh chờ sẽ được áp dụng cho cả lệnh thực thi tức thời và lệnh thực thi thị trường.

** Lưu ý đây không phải là một danh sách đầy đủ các loại lệnh giao dịch.

Instant / Market Order(s) MetaTrader 4 MetaTrader 4
Market Execution
Execution Instant Order Market Order
Re-quoting
Slippage N/A
Partial fills
Level restrictions on 'stop & limit' orders N/A N/A
Commission N/A N/A
Mark-up
Pending Order(s)
STOP ORDERS (Buy Stop, sell stop, stop loss) MetaTrader 4 MetaTrader 4
Market Execution
Execution Market Order Market Order
Re-quoting N/A N/A
Slippage
Partial fills
Level restrictions on 'stop & limit' orders
Commission N/A N/A
Mark-up
LIMIT ORDERS (Buy limit, sell limit, take profit) MetaTrader 4 MetaTrader 4
Market Execution
Execution Limit Order Limit Order
Re-quoting N/A N/A
Slippage , positive. , positive.
Partial fills
Level restrictions on 'stop & limit' orders
Commission N/A N/A
Mark-up
  • Giá Bid trên biểu đồ Biểu đồ trong terminal chỉ hiển thị cho giá Bid. Tuy nhiên, đối với mở cửa tại vị trí dài và đóng cửa tại vị trí ngắn, giá ask cũng có thể sử dụng. Nhưng giá Ask cũng không được hiển thị trong biểu đồ và không thể gửi đi. Có thể xem một cách chi tiết và kiểm tra lại thông qua mở ‘đường hiển thị giá ask’. Sau khi chấp hành thao tác này thì trong biểu đồ sẽ hiển thị thêm một đường thẳng ngang tương đương với giá Ask hiện tại.
  • Di chuyển dừng lỗ Dừng lỗ được dùng để giảm lỗ khi chỉ số giá đi theo hướng bất lợi. Nếu như vị trí đặt lệnh đạt được lợi nhuận, có thể tự điều chỉnh đến vị tốt hơn không bị lỗ tiền. Di chuyển dừng lỗ được tạo ra để tự động hóa quá trình này. Trong trường hợp giá biến động mạnh theo một chiều hướng nhất định hoặc vì nguyên nhân nào đó không thể tiếp tục quan sát thị trường thì công cụ này sẽ rất có ích.

Xin lưu ý rằng, di chuyển dừng lỗ chỉ thực hiện được ở client terminal chứ không phải tại server (dừng lỗ với lấy lãi cũng tương tự). Không giống như các lệnh khác, nếu như terminal bị tắt thì nó sẽ không hoạt động được.

  • EAs và HFT (High Frequency Trading) Bất luận cách thức giao dịch của bạn như thế nào, bạn đều có thể sử dụng bất cứ công cụ nào của FxPro để tiến hành các chiến lược của bạn. MetaTrader 4 tích hợp hệ thống giao dịch thông minh (EA). Tính thanh khoản và điều khoản của thị trường ngoại hối hiện nay đều cho phép như vậy.
  • Xin lưu ý rằng, EA và HFT chỉ thực hiện được ở client terminal chứ không phải tại server (dừng lỗ với lấy lãi cũng tương tự). Không giống như các lệnh khác, nếu như terminal bị tắt thì nó sẽ không hoạt động được.
  • Mức tiền ký quỹ yêu cầu để mở vị trí khóa hoặc bảo hiểm rủi ro Khi khách hàng tiến hành giao dịch ngược hướng với cùng số lượng giống nhau đối với cùng một giao dịch thì sẽ xuất hiện vị trí khóa và bảo hiểm rủi ro. Điều này không giống với đóng giao dịch ban đầu, bởi vì vị trí khóa yêu cầu hai loại giao dịch đều mở.

Lúc bạn mở vị trí khóa (vị trị ngược hướng), bạn không cần phải thêm tiền ký quỹ mà chỉ cần mức ký quỹ trong tài khoản giao dịch của bạn lớn hơn 100%.

Do tỷ lệ đòn bẩy biểu thị mối quan hệ giữa tài sản và tiền ký quỹ đã sử dụng (tỷ lệ đòn bẩy = [tài sản / tiền ký quỹ đã sử dụng]*100), có thể thấy rằng chỉ cần bạn có số dư tiền ký quỹ (tỷ lệ ký quỹ >100%), thì bạn có thể mở vị trí khóa không cần thêm tiền ký quỹ. Nếu bạn không có số dư tiền ký quỹ thì bạn không thể mở thêm bất cứ vị trí nào kể cả vị trí khóa.

YBạn có thể kiểm tra tài sản, tiền ký quỹ đã sử dụng, tiền ký quỹ còn lại và tỷ lệ mức tiền ký quỹ trên thanh trạng thái của tài khoản giao dịch forex của bạn.

  • Biến số spread Lưu ý rằng với "Điều khoản và điều kiện" công ty giữ quyền tăng hoặc giảm chệnh lệch ngoài khoảng "Chênh lệch trung bình thường thấy" - thông số được hiện thị trong mục thông số sản phẩm (product specifications) cho chênh lệch thả nổi. Điều này thường xảy ra trong điều kiện thị trường bất thường. Với mức chênh lệch cố định, vui lòng kiểm tra vào điều kiện giao dịch của từng cặp.
  • Trao đổi/tái đầu tư Nếu như giao dịch giữ qua đêm thì tại vị trí tương ướng sẽ có sự lỗ/lãi giao dịch trao đổi/tái đầu tư tương ứng. Lỗ hoặc lãi dựa theo lãi suất qua đêm khác nhau giữa 2 loại tiền tệ cộng với tiền hoa hồng trên vị trí được giữ, điều đó còn phụ thuộc vào loại của vị trí (long/short).

Bạn nên nhớ rằng giao dịch trao đổi có thể sẽ khiến bạn lỗ hoặc lời, điều đó cũng tương tự khi bạn giao dịch trên tái đầu tư. Cũng có thể một công cụ nào đó sẽ có giá trị giao dịch tái đầu tư âm, bởi vì FxPro thu phí hoa hồng của mình trên mức lãi suất của lãi suất qua đêm thuộc 2 loại tiền tệ khác nhau, do đó giá trị âm hoặc dương cũng tương ứng giảm theo.

’Hoán chuyển’ được tính tự động trên tài khoản của khách hàng và được chuyển đổi thành tiền tệ của tài khoản. 'Hoán chuyển' được tính vào 23:59 giờ Síp. Từ thứ Sáu sang thứ Bảy, phí qua đêm sẽ tính bằng 3 lần ngày thường.

FxPro MT4 Máy tính
FxPro cTrader Máy tính
Trung tâm Tải xuống
 

Tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất trong ngành và trải nghiệm nền tảng này với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt trình khách phiên bản máy tính của nền tảng giao dịch đã đoạt giải của chúng tôi.

Tải xuống phiên bản mới nhất của tất cả các nền tảng giao dịch đầu ngành của chúng tôi tại đây.

 
UP