Thị trường FxPro

Giao dịch với thị trường
Thế giới

Thông số

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tất cả các thông tin thực thi giao dịch và đòn bẩy mà bạn cần liên quan đến 4 nền tảng giao dịch chính của chúng tôi.

Loại hình giao dịch

Nhà giao dịch có thể đặt lệnh thực thi ngay hoặc lệnh chờ

Lệnh thực thi thị trường

Lệnh thực thi thị trường: lệnh mua hoặc bán sẽ được thực thi tại giá thị trường hiện tại còn khả dụng. Hệ thống sẽ tự động tích hợp thông tin từ nhà cung cấp thanh khoản và thực thi "lệnh thực thi thị trường" tại giá Trung bình theo trọng số (VWAP - volume-weighted avarage price) - gía này sẽ là giá trung bình và tốt nhất còn khả dụng trên thị trường tại thời điểm thực thi.

Lệnh thị trường thực thi ngay

Lệnh thị trường thực thi ngay: Đây là loại lệnh đặt mua hoặc bán tại giá thị trường hiện tại. Hệ thống sẽ tự động thu thập khối lượng giao dịch từ nhà cung cấp thanh khoản bên thứ ba sau đó thực thi ‘đơn giá thị trường’ tại VWAP (‘Volume-Weighted Average Price’), giá này là giá trung bình tốt nhất tại thời điểm thực thi.

Lệnh Chờ

Lệnh dừng: loại lệnh này sẽ thực thi mua vào hoặc bán ra khi thị trường tiến đến ‘giá dừng’. Một khi thị trường tiến đến ‘giá dừng’, ‘lệnh dừng’ sẽ bắt đầu thực thi và được coi như là ‘lệnh thị trường’*. Nếu ‘lệnh dừng’ không được thực thi, thì nó sẽ bảo lưu trong hệ thống cho đến một thời gian nào đó thì hủy bỏ (tham khảo mục ‘Good till Cancel’). ‘Lệnh dừng’ có thể được đặt gần với giá thị trường hiện tại, không có sự hạn chế nào.

Dừng lỗ: là loai lệnh làm giảm lỗ đến mức thấp nhất. Một khi thị trường đạt đến ‘giá dừng lỗ’ thì nó sẽ bắt đầu thực thi và được coi như là ‘lệnh thị trường’*. Nếu ‘dừng lỗ’ không được thực thi thì nó sẽ bảo lưu trong hệ thống đến một thời gian nào đó thì hủy bỏ. ‘Dừng lỗ’ có thể được đặt gần với giá thị trường hiện tại, không có sự hạn chế nào.

Lệnh Giới hạn: đây là một lệnh mua hoặc bán khi thị trường đạt đến "giá giới hạn". Một khi thị trường đạt đến "giá giới hạn", lệnh được kích hoạt và thực hiện tại mức "giá giới hạn" hoặc giá tốt hơn. Nếu lệnh giới hạn được thực hiện một phần, một lệnh Giới hạn mới sẽ tự động được tạo ra khối lượng còn lại và được thực hiện một khi giá thị trường đạt đến "giá giới hạn" được yêu cầu ban đầu. Nếu "lệnh giới hạn" không được kích hoạt, lệnh này sẽ được duy trì trong hệ thống cho đến một ngày sau đó tùy thuộc vào các điều kiện được mô tả trong phần "Có Giá trị đến khi Hủy". "Lệnh giới hạn" có thể được đặt càng gần với giá thị trường hiện tại càng tốt; không có hạn chế gì cả.

Lấy lãi: loại lệnh này dùng để bảo đảm lấy được lợi nhuận. Một khi thị trường tiến đến ‘giá lấy lãi’, lệnh sẽ bắt đầu thực thi và được coi như là ‘lệnh giới hạn’. Nếu như ‘lấy lãi’ không được thực thi thì nó sẽ bảo lưu trong hệ thống cho đến một thời gian nào đó thì hủy bỏ. ‘Lấy lãi’ có thể được đặt gần với giá thị trường hiện tại, không có sự hạn chế nào.

Good till Cancel (‘GTC’) (= quá hạn): à một loại thiết lập thời gian. Sự thiết lập này có hiệu lức với ‘lệnh treo’. Khách hàng có thể chọn một thời gian chỉ định trong tương lai, lệnh sẽ có hiệu lực trong thời gian này và chờ thực thi. Nếu lệnh trong thời gian này không thực thi, hệ thống sẽ xóa bỏ lệnh này.

Good till Day (‘GTD’): là một loại thiếp lập chấp hành. Sự thiết lập này có hiệu lực với ‘lệnh treo’ khi giao dịch cTrader. Nó xác định trong khoảng thời gian 5 giây từ lúc lệnh bắt đầu thực thi. Trong thời gian 5 giây này lệnh sẽ tạm ngừng thực thi dựa theo loại được mô tả ở trên.

Thay đổi/Hủy Lệnh Chờ: Khách hàng có thể thay đổi lệnh nếu thị trường không đạt mức giá do khách hàng chỉ rõ và nếu trong lúc đó lệnh không được hủy. Lệnh sẽ được hủy trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

  • nếu mức giá yêu cầu lớn hơn 50.000 PIPS so với giá thị trường; hoặc
  • nếu khách hàng tự hủy lệnh trước khi thị trường đạt mức giá do khách hàng chỉ định; hoặc
  • nếu khách hàng đặt giới hạn thời gian hiệu lực của lệnh và giới hạn này xảy ra; hoặc
  • sau 2000 lần thực hiện lệnh nhưng không thành công.

Trượt giá: tại thời điểm lệnh được thực thi, giá mà khách hàng chỉ định có thể sẽ không tồn tại. Do đó, lệnh sẽ thực thi giá gần với giá mà khách hàng đã chỉ định. Giá này với giá mà khách hàng chỉ định chênh lệch cách nhau chỉ khoảng vài pip. Nếu giá được thực thi tốt hơn giá của khách hàng chỉ định thì được gọi là ‘trượt giá dương’. Ngược lại, nếu giá được thực thi kém hơn giá của khách hàng chỉ định thì được gọi là “trượt giá âm”. Lưu ý rằng ‘trượt giá’ là một hoạt động thị trường thường thấy, tại một điều kiện nhất định nó cũng là đặc tính bình thường của thị trường giao dịch ngoại hối. Ví dụ như trong trường hợp thiếu tính thanh khoản và biên độ dao động cao do các thông báo tin tức, biến động thị trường hoặc thị trường mở cửa. Phần mềm tự động thực thi FxPro không thể thông qua bất cứ tài khoản chỉ định nào của khách hàng để thao tác các tham số thiết lập cá nhân.

*Lưu ý rằng đây không phải là danh sách đầy đủ các loại lệnh giao dịch

Tiền hoa hồng: Trong phạm vi của cTrader, khách hàng sẽ phải chi trả tiền hoa hồng. Biết thêm chi tiết tại www.fxpro-vn.com/trading/calculators/ctrader-commission.

Market Order(s)
Market cTrader
Execution Market Order
Slippage
Partial fills
Level restrictions on 'stop & limit' orders N/A
Commission
Mark-up N/A
Pending Order(s)
STOP ORDERS (Buy Stop, sell stop, stop loss) cTrader
Execution Market Order
Slippage
Partial fills
Level restrictions on 'stop & limit' orders
Commission
Mark-up N/A
LIMIT ORDERS (Buy limit, sell limit, take profit) cTrader
Execution Limit Order
Slippage , positive.
Partial fills
Level restrictions on 'stop & limit' orders
Commission
Mark-up N/A

Muốn biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo ‘Chính sách thực thi lệnh’ tại: www.fxpro-vn.com/trading/products/legal

  • Khối lượng lệnh FxPro có thể thực thi lệnh bắt đầu từ 1000 tiền tệ cơ bản, không có giới hạn mức lớn nhất.
  • Không báo giá lại – thực thi được bảo đảm Với FxPro cTrader, các trader được bảo đảm khi thực thi lệnh và không có báo giá lại chỉ cần đủ độ sâu thị trường.
  • SOR và VWAP Định Tuyến Lệnh Thông Minh đảm bảo rằng bạn luôn nhận được giá khả dụng tốt nhất có thể trong khi tính thanh khoản tăng cường đảm bảo rằng lệnh của bạn sẽ được thực hiện một cách tự động 99,9% trường hợp. Trong các trường hợp lấp đầy một phần, FxPro cTrader sẽ tự động tập hợp tất cả thanh khoản khả dụng tại các giá tốt nhất có thể khả dụng và lấp đầy tại VWAP (Giá Trung Bình Có Trọng Số Theo Khối Lượng).
  • Lệnh giới hạn không hạn chế - Chọn điểm nhập vào/thoát ra cho bạn FxPro cTrader đối với phạm vi giá đặt tại giá thị trường hiện tại của lệnh dừng lỗ hoặc lệnh lấy lãi không có hạn chế nào. Cho phép các trader đưa ra sách lược chính xác. Các trader có thể đặt lệnh lấy lãi hoặc lệnh dừng lỗ tại giá gần nhất với giá thị trường hiện tại.
  • Mức tiền ký quỹ yêu cầu để mở vị trí khóa hoặc bảo hiểm rủi ro Khi khách hàng tiến hành giao dịch ngược hướng với cùng số lượng giống nhau đối với cùng một giao dịch thì sẽ xuất hiện vị trí khóa và bảo hiểm rủi ro. Điều này không giống với đóng giao dịch ban đầu, bởi vì vị trí khóa yêu cầu hai loại giao dịch đều mở.
  • Trao đổi/tái đầu tư Nếu như giao dịch giữ qua đêm thì tại vị trí tương ướng sẽ có sự lỗ/lãi giao dịch trao đổi/tái đầu tư tương ứng. Lỗ hoặc lãi dựa theo lãi suất qua đêm khác nhau giữa 2 loại tiền tệ cộng với tiền hoa hồng trên vị trí được giữ, điều đó còn phụ thuộc vào loại của vị trí (long/short).

Bạn nên nhớ rằng giao dịch trao đổi có thể sẽ khiến bạn lỗ hoặc lời, điều đó cũng tương tự khi bạn giao dịch trên tái đầu tư. Cũng có thể một công cụ nào đó sẽ có giá trị giao dịch tái đầu tư âm, bởi vì FxPro thu phí hoa hồng của mình trên mức lãi suất của lãi suất qua đêm thuộc 2 loại tiền tệ khác nhau, do đó giá trị âm hoặc dương cũng tương ứng giảm theo.

’Hoán chuyển’ được tính tự động trên tài khoản của khách hàng và được chuyển đổi thành tiền tệ của tài khoản. 'Hoán chuyển' được tính vào 23:59 giờ Síp. Từ thứ Sáu sang thứ Bảy, phí qua đêm sẽ tính bằng 3 lần ngày thường.

FxPro MT4 Máy tính
FxPro cTrader Máy tính
Trung tâm Tải xuống
 

Tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất trong ngành và trải nghiệm nền tảng này với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt trình khách phiên bản máy tính của nền tảng giao dịch đã đoạt giải của chúng tôi.

Tải xuống phiên bản mới nhất của tất cả các nền tảng giao dịch đầu ngành của chúng tôi tại đây.

 
UP